عنوان پروژه : احداث واحد بازیافت آهن قراضه
کارفرما : شرکت پیشگامان فولاد تفتان
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 15000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 250.578.481 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 146.413.710 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی