عنوان پروژه : احداث واحد بازیافت روغن موتور سوخته
کارفرما : شرکت ساتراپ
مکان اجرای طرح : استان فارس – شهرستان مهر
ظرفیت تولید : 30000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 73.176.783 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی