عنوان پروژه: احداث واحد بازیافت روغن موتور سوخته
کارفرما: ایران ضایعات (جناب بخشنده)
مکان اجرای طرح: منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: ۶۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۶۳,۷۰۸,۷۷۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۸,۵۶۳,۸۶۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)