ر عنوان پروژه : احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی
کارفرما : علیرضا شکیب
مکان اجرای طرح : استان گلستان – شهرستان علی آباد کتول
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 8.238.953 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 640.044 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی