عنوان پروژه : احداث واحد ترمینال ضبط پسته
کارفرما : مجتبی طاهری طاهر آباد
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – روستای طاهرآباد
ظرفیت تولید سالیانه : 1000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 52.855.484 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 261.614.903 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی