عنوان پروژه : احداث واحد تولید آنژیوکت
کارفرما : شرکت آفتاب پویان ثمین
ظرفیت تولید سالیانه : 3.750.000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 83.277.324 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 7.137.256 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی