عنوان پروژه : احداث واحد تولید الکل از خرما
کارفرما : کاوه اسماعیلی
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – شهر فین
ظرفیت تولید سالیانه : 200.000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 90.887.784 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.884.307 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی