عنوان پروژه: احداث واحد تولید تتراکلرید تیتانیوم
کارفرما: Metalliage
مکان اجرای طرح: کانادا – مونترال
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱,۰۸۰,۴۸۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۲,۰۵۸,۰۲۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)