عنوان پروژه : احداث واحد تولید درب چوبی پیش ساخته
کارفرما : احسان خیری
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان آبادان
ظرفیت تولید سالیانه : 49.938 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 53.166.510 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 22.404.927 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی