عنوان پروژه : احداث واحد تولید سیگار و تنباکو
کارفرما : محسن مولوی
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 600 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 501.993.210 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 338.420.770 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی