عنوان پروژه : احداث واحد تولید شیره انگور
کارفرما : رحیمه حسینی
مکان اجرای طرح : استان خراسان شمالی – شهرستان شیروان
ظرفیت تولید سالیانه : 300 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 50.110.546 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 19.572.045 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی