عنوان پروژه : احداث واحد تولید عطر و مشتقات عطری
کارفرما : فرزانه مومنی
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 222000 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 148.380.215 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 289.602.047 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی