عنوان پروژه : احداث واحد تولید فرش ماشینی
کارفرما : شرکت رنگین کمان الوند
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – شهرستان کاشان – شهک صنعتی انیرکبیر
ظرفیت تولید سالیانه : 120.000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 575.313.905 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 30.675.117 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی