عنوان پروژه : احداث واحد تولید فنس و حصار
کارفرما : امراله لاری
مکان اجرای طرح : استان فارس – شهرستان شیراز – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 800.000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 20.366.283 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.354.983 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی