عنوان پروژه : احداث واحد تولید قطعات بتنی پیش ساخته
کارفرما : کوکب احمد زاده
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – شهر ماژان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 10.000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 19.541.778 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 66.401.413هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی