عنوان پروژه : احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم
کارفرما : حامد نشاطی
مکان اجرای طرح : استان تهران – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 180.000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 55.081.000 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 140.691.248 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی