عنوان پروژه: احداث واحد تولید کاغذ از ضایعات کاغذ
کارفرما: شرکت چاپ و نشر گلرو
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – یوسف
ظرفیت تولید سالیانه: ۲.۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱۴,۳۳۳,۲۰۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸۱,۵۷۵,۹۰۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)