عنوان پروژه : احداث واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم
کارفرما : رضا حدادی
مکان اجرای طرح : قزوین – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 764.141.446 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 67.556.405 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی