عنوان پروژه : احداث واحد تولید کاغذ کرافت
کارفرما : محمد عباسی
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 9000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 230,351,282 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 6140,599,351 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی