عنوان پروژه: احداث واحد تولید گاز مبرد
کارفرما: سالم نواصر
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان آبادان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۸۱,۳۵۵,۲۶۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۳۴,۰۷۹,۴۸۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)