عنوان پروژه : احداث واحد تولید گلیسیرین داروئی
کارفرما : شرکت آلی شیمی قم
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید : 4000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 109.228.676 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 92.437.930 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی