عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)
کارفرما : شرکت تمدن شرق آریایی
مکان اجرای طرح : استان سمنان – فرودگاه سمنان
ظرفیت خدمات : 1100 پرواز
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 75.134.175 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.919.636 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی