عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید انواع سس
کارفرما : دامون دلاوری
مکان اجرای طرح : استان فارس – شیراز – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 350 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 25.857.880 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.874.559 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی