عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید کاغذ از کربنات کلسیم
کارفرما : شرکت سیمان سفید فردوس
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – کیلومتر 40 جاده فردوس – کجه
ظرفیت تولید سالیانه : 20000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 600.812.811 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 202.086.669 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی