عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید پودر و روغن ماهی
کارفرما : سامان بهنام نیا
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 3000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 44.605.867 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 33.320.538 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی