عنوان پروژه : احداث و بهره برداری انبار کالاهای تجاری
کارفرما : شرکت آوای سرحد
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 4000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 73.333.236 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 915.812 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی