عنوان پروژه: احداث کارخانه سورتینگ هنگ روده
کارفرما: داریوش بیات
مکان اجرای طرح: استان تهران-شهرستان ورامین
ظرفیت تولید سالیانه: ۴,۷۴۷,۲۰۰ یارد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹۹,۸۸۳,۶۶۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۵,۴۹۹,۱۰۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)