عنوان پروژه : احداث گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : محمدحسن حاجی زاده
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قاین – روستای اسفدن
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 15.859.28 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 579.181 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی