عنوان پروژه : احداث گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : کاظم تقدیری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – روستای شمس آباد
ظرفیت تولید سالیانه : 80 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 14.794.055 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 399.624 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی