عنوان پروژه : احداث گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : هاشم طایفه خانی
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان پاکدشت – روستای چنگی
ظرفیت تولید سالیانه : 162 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 32.791.976 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 991.893 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ماه 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی