عنوان پروژه : احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما : هادی یزدانی
مکان اجرای طرح : استان تهران
ظرفیت تولید سالیانه : 800 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 126.048.817 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.982.352 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی