عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از مجتمع خدماتی، گردشگری و تفریحی
کارفرما : صادق فدائی
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – جاده اصفهان – شیراز
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 676.038.311 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 20.764.458 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی