عنوان پروژه : بهره برداری از واحد تولید الکل طبی
کارفرما : علی دهقانی احمد آبادی
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 500.000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 134.901.959 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 9.908.793 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی