عنوان پروژه : بهره برداری از واحد تولید خودکار
کارفرما : شرکت نگاره صنعت
مکان اجرای طرح : استان خراسان مرکزی – شهرستان زرندیه – شهرک صنعتی زاویه
ظرفیت تولید سالیانه : 15.000.000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 122.153.763 .هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 10.844.543 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی