عنوان پروژه : بهره برداری از واحد تولید پوشاک
کارفرما : سروش طبیبیان
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ورامین
ظرفیت تولید سالیانه : 90000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 15.601.330 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 7.018.817 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی