عنوان پروژه : بهره برداری از واحد تولید کاغذ از باگاس
کارفرما : شرکت تعاونی سرمایه بنیان فاراد
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 40.000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 4.405.961.973 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 88.903.954 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی