عنوان پروژه : تاسیس باشگاه فوتبال
کارفرما : امیرعباس هشیاری پور
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 998.675.480 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 87.996.679 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی