تاسیس کاریابی بین المللی

عنوان پروژه : تاسیس دفتر کاریابی بین المللی
کارفرما : شرکت مهاجرتی باراد
مکان اجرای طرح : خیابان ولیعصر
ظرفیت خدمات : 150 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7.920.573 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.720.478 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی