عنوان پروژه : پروژه تجهیز خدمات باربری
کارفرما : شرکت حمل و نقل تدبیر ترابر خوسف
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی -شهرستان خوسف
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۵,۳۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۰,۶۹۱,۶۲۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز