عنوان پروژه: توسعه و تجهیز واحد تولید شمش روی
کارفرما: شرکت کانی ساب رویینه
مکان اجرای طرح: استان زنجان – شهرستان زنجان – بخش مرکزی
ظرفیت تولید سالیانه: ۳.۶۵۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۹۱,۴۸۸,۳۱۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۴۳,۱۲۰,۴۴۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)