عنوان پروژه : تولید ادوات مکانیزاسیون کشاورزی
کارفرما : عمران عباسی
مکان اجرای طرح : استان زنجان – شهرستان خدابنده
ظرفیت تولید سالیانه : 500000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 54.102.954 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 150.338.928 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی