پروژه تولید سود سوزآور

عنوان پروژه : تولید سود سوزآور (کاستیک)
کارفرما : شرکت پتروپوشش پارس
مکان اجرای طرح : استان فارس – شیراز
ظرفیت تولید سالیانه : 18000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 81,798,871 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی