پروژه تولید سود سوزآور

عنوان پروژه : تولید سود سوزآور (کاستیک)
کارفرما : شرکت پتروپوشش پارس
مکان اجرای طرح : استان فارس – شیراز
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۸۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۸۱,۷۹۸,۸۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز