عنوان پروژه : تولید فرش دستباف به صورت غیر متمرکز
کارفرما : حسن شاد بفراجرد
مکان اجرای طرح : استان اردبیل – شهرستان خلخال –
ظرفیت تولید سالیانه : 240 تخته
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.615.970 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 12.532.097 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی