عنوان پروژه : تولید لانولین
کارفرما : مهدی کلانترزاده
ظرفیت تولید سالیانه : 100 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 72.922.943 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 6.672.379 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی