عنوان پروژه : پروژه فرآوری هندوانه
کارفرما : شرکت مکران نفت خلیج فارس
مکان اجرای طرح : استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس
ظرفیت تولید سالیانه : ۳۰۲۴ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۱۸,۶۰۰,۳۱۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز