پروژه-مجتمع-کشت-گياهان-دارو

عنوان پروژه : مجتمع کشت گیاهان دارویی و دامداری صنعتی
کارفرما : شرکت کشت و صنعت سبزینه طیوران خوسف
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – منطقه سرچاه عماری
ظرفیت پرورش و تولید : شتر مولد 200 نفر – بره پرواری 500 راس در دوره – کشت گیاهان دارویی 104000 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 82,662,212 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی