عنوان پروژه : پرواربندی بره
کارفرما : علی محمد مشفقی
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای کوشه سفلی
ظرفیت پرورش : 200 راس در دوره
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.082.138 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.722.871 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی