عنوان پروژه : پروژه پرورش بز مورسیا
کارفرما : اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران یزد
مکان اجرای طرح : استان یزد
ظرفیت پرورش سالیانه : ۲۰۰۰ راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۳۶،۸۸۶،۸۳۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز