عنوان پروژه : پرورش شتر پرواری
کارفرما : مالدار
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان
ظرفیت پرورش : 50 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 4.919.106 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.267.991 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی