پروژه کشتارگاه صنعتی دام کارفرما : عبدالرضا چهره آزاد

عنوان پروژه : کشتارگاه صنعتی دام
کارفرما : عبدالرضا چهره آزاد
مکان اجرای طرح : استان بوشهر – شهرستان جم
ظرفیت کشتار : ۵۵ راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۱۵,۹۲۰,۸۶۷.۹۹هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور ۹۸
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز